Dataskyddspolicy


( GDPR = General Data Protection Regulation )

MedieMission International / IRR-TV

Dataskyddspolicy

MedieMission International

har som en allmännyttig förening förbundit sig att skydda alla gåvogivare och samarbetspartners integritet, och vi erbjuder de berörda en möjlighet att påverka hanteringen av personuppgifterna.

Dataskyddspolicyn har till uppgift att informera våra gåvogivare och samarbetspartners om hanteringen av deras personuppgifter. Varje enskild person är identifierad och registrerad enligt dataskyddsförordningen.

De uppgifter som vi samlar in kan användas för övriga uppgifter som användaren anger – sådana som syns vid användningen av nättjänster och som framkommer efter statistisk analys.

Användningen av personuppgifterna:

Syftet med hanteringen av personuppgifterna är att sköta uppdrag som berör relationer med gåvogivare och kontakter till andra samarbetspartners, samt att planera, förverkliga och upprätthålla MedieMission Internationals nuvarande och kommande tjänster och/eller produkter. Syftet är också att möjliggöra fortsatt utveckling av föreningens tjänster och produkter. Dessutom hanterar vi personuppgifter för att upprätthålla kontakten till gåvogivare och samarbetspartner, samt för att idka marknadsföring och genomföra opinions- och marknadsföringsundersökningar.

 

Den registeransvarige med kontaktuppgifter:

Registeransvarig för de personuppgifter som behandlas:

MedieMission International, Box 93, 683 22, Hagfors, Sverige

Du kan få tilläggsinformation om dataskyddet och hanteringen av personuppgifter genom att kontakta MedieMission International.

info@mediemission.se

Vilka uppgifter om mig kan samlas in?

Personuppgiftsregistret kan innehålla följande personuppgifter:

 • hela namnet samt kontaktuppgifter (till exempel postadress, e-postadress, telefonnummer och land);
 • identifieringsuppgifter, kön, födelsedata, arbetsuppgift, titel;
 • uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna betjäna dig som gåvogivare och samarbetspartner, exempelvis ID-nummer, modersmål, uppgifter för donationer och betalningar samt bankkontouppgifter, dessutom information om hur du vill att vi håller kontakt med dig samt om hur och när du önskar att vi skickar dig nyhetsbrevet – även andra nödvändiga uppgifter för gåvogivarrelationen kan ingå, till exempel uppgifter om konton på Twitter, Facebook eller LinkedIn
 • nödvändiga uppgifter om deltagande i MedieMission Internationals event?, kampanjer och grupper, samt frivillig- och stödverksamhet

Den främsta källan till uppgifterna är gåvogivaren själv, men vi kan också få tilläggsuppgifter av våra samarbetspartner, exempelvis av dem som erbjuder kredit- och betalningstjänster.

Hur används mina personuppgifter?

Personuppgifterna används för

 • gåvogivarrsupport
 • postförsändelser, uppgiftsanalyser och arkivering
 • MedieMission Internationals verksamhet och utvecklande av tjänster
 • förbättring av relationer och support för MedieMission Internationals gåvogivare
 • utarbetande av statistik
 • marknadsförings- och opinionsundersökningar
 • utvecklande av ett mer personligt inriktat innehåll och marknadsföring.
 • förhindrande av missbruk

Uppgifterna behandlas i relationen mellan gåvogivare och MedieMission International, för föreningens webbsida och sociala medier, eller för ändamål som gåvogivaren gett sitt specifika godkännande för.

Hur sparas och skyddas mina personuppgifter?

Alla personuppgifter skyddas från obehörigt intrång och från avsiktligt eller olagligt raderande, förvrängande, överlåtande eller flyttande, samt från något annat slag av olaglig hantering.

MedieMission International sparar kunduppgifterna i KomMed:s molnbaserade databas med vilka Mediemission International har ett personuppgiftsbiträdesavtal.

När personuppgifterna hanteras samt när hanteringen av dem planeras, följer vi goda dataskydds principer. I hanteringen av personuppgifterna har vi tagit i betraktande EU-dataskyddsförordningens krav som trädde i kraft 25.5.2018.

All tillgång till personuppgifterna övervakas efter bästa praxis.

Vem hanterar mina personuppgifter?

Endast utvalda medarbetare vid MedieMission International har tillgång till kunduppgifterna. Det är de vars arbetsuppdrag kräver att de hanterar uppgifterna. De har fått utbildning i att använda dem tryggt och etiskt riktigt.

Personuppgiftssystemet och de uppgifter som sparats i det är skyddade med personliga användarnamn och lösenord.

Ansvarig för hanteringen av personuppgifterna är föreningen: MedieMission International Org.nr 802423-0248

Hur länge sparas mina uppgifter?

Vi sparar dina personliga uppgifter endast den tid som behövs, så att vi kan förverkliga de användningssyften som nämns i den här policyn. Vissa uppgifter kan dessutom sparas längre om detta är nödvändigt på grund av lagliga krav. Det kan handla om exempelvis bokföring och donationer som kräver vissa åtgärder.

Om gåvogivaren så önskar, kan vi radera eller anonymisera hans eller hennes personuppgifter i MedieMission Internationals system. Uppgifterna används då inte längre för de syften som räknas upp i beskrivningen.

Vissa uppgifter sparas en längre tid eftersom lagstiftningen kräver detta. Detta gäller i bland annat följande fall:

 • Bokföringslagen ger anvisningar om att uppgifter ska sparas en längre tid oberoende av om materialet i fråga innehåller personuppgifter eller ej
 • Systemens logguppgifter samlas in och sparas på det sätt som lagen förutsätter, så att vi kan erbjuda våra kunder en lagenlig och säker tjänst
 • En tillräcklig mängd säkerhetskopior tas av dataregistret och systemen för att vi ska kunna trygga uppgifterna och rätta till fel som uppstår samt försäkra oss om dataskyddet och kontinuiteten

Vilka rättigheter har jag?

Våra gåvogivare har rätt att:

 • få tillgång till de personuppgifter som berör honom eller henne själv, inklusive rätten att få en kopia av dessa uppgifter
 • be att de personuppgifter som berör honom eller henne själv ska rättas till eller raderas
 • i viss mån be att hanteringen av personuppgifterna begränsas eller motsätta sig att uppgifterna behandlas

Om hanteringen grundar sig i en särskild överenskommelse har kunden dessutom rätt att ta tillbaka sitt godkännande när som helst. Det bör noteras att detta inte har någon inverkan på lagligheten i den genomförda hanteringen före inhiberingen av godkännandet.

Kunden kan meddela oss sina önskemål vad beträffar användningen av hans eller hennes personuppgifter genom att kontakta vår kundservice. Begäran bör vara specifik, så att kundservicen kan försäkra sig om din identitet. Om vi i något fall inte helt kan förverkliga din önskan, exempelvis radera sådana uppgifter som vi har lagenlig skyldighet eller rättighet att spara, kommer vi att meddela dig om detta.

Om du märker att det finns brister i hanteringen eller att denna är lagstridig, har du rätt att lämna in ett besvär till datainspektionen, http://www.datainspektionen.se/

Hur får jag tillgång till de uppgifter som sparats om mig i systemet?

Du kan be om att få de uppgifter som sparats i systemet genom att kontakta:

info@mediemission.se

Hur kan jag påverka användningen av mina uppgifter?

MedieMission International har förbundit sig att erbjuda sina gåvogivare möjligheten att påverka hur deras uppgifter samlas in och används.

Du kan själv bestämma hur vi ska kommunicera med dig. Du kan dessutom välja att ta emot eller låta bli att ta emot olika meddelanden.

Gåvogivaren kan när som helst avsluta sin gåvogivarrelation och be MedieMission International radera hans eller hennes personuppgifter genom att kontakta info@mediemission.se

Obs! I vissa fall kan man inte radera alla uppgifter, och lagstiftningen kan kräva att man sparar en del av de uppgifter som berör kunden.

Överlämnas mina personuppgifter till en tredje part?

Vi överlämnar vissa nödvändiga uppgifter till en tredje part för att garantera tjänsten samt för kommunikationens skull.

Vi använder kunduppgifter tillsammans med en tredje part för analys- och identifieringssyften. Gåvogivaren kan begränsa att uppgifterna i registret används för marknadsföringssyften.

Vid behov överlämnar vi också uppgifter på uppdrag av myndigheterna. I så fall informerar vi gåvogivaren om detta, förutsatt att det är tillåtet i lagen att göra det.

Använder vi webbkakor på våra sidor, och vad innebär detta?

MedieMission International använder så kallade webbkakor (”cookies”) och andra motsvarande tekniker, exempelvis webbläsarens primärminne (“local storage”). Webbkakorna är små textbaserade datafiler mellan en webbserver och datorns webbläsare. Vi använder kakorna för att känna igen gåvogivaren, samt för att upprätthålla inloggnings- och gåvofunktionerna. Att använda webbkakor för dessa funktioner samt att godkänna att de används är obligatoriskt. De webbkakor som servern placerar i webbläsaren sparas där i en (1) månad, ifall man inte raderar dem innan dess. När man besöker vår sida, placeras kakorna på nytt i webbläsaren om man tillåter det. Webbkakorna används också för att användarerfarenheten ska bli personlig. När gåvogivaren godkänner identifieringen, kan vi erbjuda just sådana produkter som intresserar gåvogivaren i fråga och även bättre rikta vår reklam. För identifieringens skull placeras en tredje parts webbkaka (RichRelevance) i kundens webbläsare. Uppgiften som skickas till RichRelevance, exempelvis besöken på produktsidorna och sökhistoriken, har anonymiserats, och den tredje parten kan inte få reda på kundens identitet.

Vi drar också nytta av andra tekniker, till exempel pixeltaggar (bl.a. Google Analytics) och spårningspixlar. De här teknikerna hjälper oss att bättre förstå hur våra gåvogivare beter sig. De berättar till exempel för oss vilka publikationer och produkter som intresserar kunderna samt vilka verksamheter och tjänster som är intressanta för dem. Uppgifterna som används för analyserna är alltid anonymiserade, om det är möjligt. I övrigt hanterar vi uppgifterna som personliga när identifieringen innehåller uppgifter om den enskilda gåvogivaren, exempelvis IP-adressen. Alla identifieringstecken som kan kopplas till den enskilda gåvogivaren hanteras som personlig information.

Förändring av den här dataskyddspolicyn?

Vi förbehåller oss rätten att ändra på den här dataskyddspolicyn med tanke på att tjänsterna utvecklas och lagstiftningen ändras. Om vi gör några betydande ändringar i beskrivningen, kommer vi att meddela våra registrerade gåvogivare om detta i samband med att förändringarna träder i kraft.

Den här dataskyddspolicyn ersätter den tidigare registerbeskrivningen.

Vem kan jag kontakta?

Du kan kontakta MedieMission International när det gäller frågor som berör dataskyddspolicyn och marknadsföringen:

info@mediemission.se