Stadgar

Stadgar MedieMission International

Organisationsnummer 802423-0248

§ 1 FIRMA

Föreningen är en ideell förening med namnet MedieMission International.

§ 2 SÄTE

Föreningens säte är Hagfors, Värmlands län.

§ 3 ÄNDAMÅL

Genom medieproduktion i form av TV- och radioprogram, litteratur, utbildning och internet sprida ett kristet budskap.

Samla in medel för sin globala verksamhet.

I samarbete med lokala aktörer arrangera och genomföra humanitära insatser.

Det innebär att vi förmedlar materiel till fängelser, barnhem och rehabiliteringscenter.

§ 4 VÄRDEGRUND

Föreningen associerar sig med Lausanne-deklarationen och Manila-manifestet (se sep. bilaga).

§ 5 ORGAN

Föreningens organ är:

 • årsmöte
 • föreningsmöte
 • styrelse
 • revisorer

§ 6 MEDLEMSKAP

Fysisk eller juridisk person som stöder föreningens ändamål, är kunnig och erfaren i kristna mediefrågor och associerar sig med föreningens ändamål kan få medlemskap i föreningen. Medlemskap beviljas av styrelsen.

IRR-TV / Finland är ständig medlem av MedieMission International. Föreningen för sitt medlemskap på dator. Styrelsen kan till hedersmedlem utse person som gjort sig särskilt förtjänt därav.

§ 7 RÄKENSKAPER

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall årligen granskas av på årsmötet utsedd revisor.

§ 8 ÅRSMÖTE

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Medlemmar i MedieMission International har rätt att delta och har en röst var.

Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum om någon så begär. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal vid val sker avgörandet genom lottning.

Årsmötet hålls senast den 30. april. Styrelsen bestämmer dag för årsmötet.

Skriftlig kallelse skall sändas samtliga medlemmar senast två veckor före årsmötet. Med kallelsen skall följa föredragningslista.

Motion till årsmötet från medlem skall skriftligen ha kommit styrelsen tillhanda senast den 1. februari.

§ 9 ÄRENDE VID ÅRSMÖTE

Vid årsmötet skall följande ärende förekomma:

 • val av ordförande för årsmötet
 • val av två justeringsmän
 • fråga om mötets behöriga utlysande
 • behandling av styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret
 • revisorernas berättelse för verksamhetsåret
 • fråga om fastställande av bokslut
 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 • val av styrelse och styrelsesuppleanter
 • val av revisor och revisorssuppleant
 • val av valberedning
 • behandling av motioner samt ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet

§ 10 FÖRENINGSMÖTE OCH EXTRA FÖRENINGSMÖTE

Föreningsmöte hålles på ort som styrelsen bestämmer och förhandlingarna leds av styrelsens ordförande eller vid förfall av vice ordförande.

Skriftlig kallelse till föreningsmöte eller extra föreningsmöte skall sändas till samtliga medlemmar senast 1 vecka före mötet.

Vid föreningsmötet eller extra föreningsmöte har varje närvarande medlem 1 röst.

Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum om någon så begär. Beslut fattas med enkel majoritet.

Vid lika röstetal sker avgörandet genom lottning.

För behandling av visst ärende eller då styrelsen finner det nödvändigt skall extra föreningsmöte hållas. Så skall också ske om minst 15 % av föreningens medlemmar begär det!

§ 11 STYRELSE

Föreningens styrelse ska bestå av 3–5 ordinarie ledamöter samt 3 suppleanter. Styrelsen utses vid det ordinarie årsmötet. IRR-TV / Finland har ständigt 1–2 ledamöter i styrelsen.

Styrelsen konstituerar sig själv.

Styrelsen kan utse erforderliga utskott och arbetsgrupper, i vilka alltid minst en (1) styrelseledamot skall ingå. Mandattiden för styrelseledamot är två år. 2–4 ledamöter och 1– 2 suppleanter ska väljas varje år. Styrelseledamot kan omväljas för obegränsat antal mandatperioder.

Styrelsen utser firmatecknare.

§ 12 STYRELSENS UPPDRAG

Styrelsen skall:

 • verka för föreningens ändamål
 • företräda föreningen
 • bevaka dess intressen
 • handha dess angelägenheter
 • Detta sker enligt MedieMission Internationals arbets- och delegationsordning.
 • Det åligger styrelsen att:
 • verkställa årsmötets beslut
 • ansvara för föreningens räkenskaper
 • fastställa arbets- och delegationsordning
 • tillsätta erforderliga utskott och arbetsgrupper etc., samt fastställa uppdragsbeskrivning för dessa
 • till årsmötet avge årsredovisning med förvaltningsberättelser för årsmötet.

§ 13 STYRELSENS MÖTEN

Styrelsen sammanträder när ordförande så finner lämpligt eller när någon av ledamöterna i styrelsen begär det.

Kallelse med föredragningslista skall i god före sammanträde tillställas. Ledamot är skyldig att omedelbart anmäla förfall.

§ 14 STYRELSENS BESLUT

Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Styrelsens protokoll justeras av ordföranden.

§ 15 UTESLUTNING AV MEDLEM

Medlem kan, för åtgärd som motverkar föreningens ändamål eller skadar föreningens anseende, uteslutas av styrelsen. Uteslutning må ej beslutas innan medlem haft tillfälle att yttra sig.

§ 16 UTTRÄDE

Medlem som ej betalat medlemsavgift inom två månader efter den dag då anmodan om betalning i brev avsänts till honom anses ha utträtt ur föreningen.

§ 17 STADGEÄNDRINGEN

Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas vid två på varandra följande extra föreningsmöten. För stadgeändring erfordras 2/3 majoritet. Föreningens ändamål enligt dessa stadgar, § 3, får ej ändras.

§ 18 UPPLÖSNING

Beslut om upplösning av föreningen är ej giltigt, med mindre än att beslutet fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten, och vid det möte som hålles sist, biträtts av minst 2/3 av de röstande.

Om föreningen upplöses ska MedieMission Internationals tillgångar tillfalla IRR-TV / Finland.

§ 19 IKRAFTTRÄDANDE

Dessa stadgar träder i kraft den 24. mars 2012.